ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden.

1-1          Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tot uitvoering van werk en of koop en verkoop aangegaan door Waaijenberg Houtbewerking B.V. gevestigd te Harskamp, hierna te noemen Waaijenberg.
1-2          De opdracht of bestelling van de opdrachtgever geldt als acceptatie van Waaijenberg zijn algemene voorwaarden.
1-3          Bijzondere van de voorwaarden van Waaijenberg afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2 Aanbiedingen.

2-1       Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
2-2       Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeengekomen gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
2-3       Tenzij anders is overeengekomen is Waaijenberg gehouden zijn aanbiedingen gedurende 6 weken gestand te doen. Mondelinge aanbiedingen door Waaijenberg of zijn ondergeschikten zijn niet bindend, tenzij deze door hem schriftelijk zijn bevestigd.

 

Artikel 3 Overeenkomst.

3-1       De overeenkomst van koop tot verkoop van goederen en uitvoering van werkzaamheden wordt eerst bindend voor Waaijenberg door zijn schriftelijke bevestiging.
3-2       Elke met Waaijenberg aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat hem van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling. Opdrachtgever zal toestaan dat Waaijenberg zo nodig informatie betreffende hem opvraagt.
3-3       Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, kleur, maten, enz., alsmede gegevens in drukwerken, afbeeldingen e.d. door Waaijenberg bij de aanbieding verstrekt, zijn voor hem niet bindend en worden te goeder trouw gegeven.

 

Artikel 4 Intellectuele eigendomsrechten.

4-1       Op alle door Waaijenberg verstrekte ontwerpen, tekeningen, monsters en modellen behoudt hij zich alle intellectuele eigendomsrechten voor. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren zijn slechts toegestaan met zijn uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.
4-2       De in het eerste lid bedoelde ontwerpen, tekeningen, monsters en modellen blijven Waaijenberg zijn onvervreemdbaar eigendom en dienen op zijn eerste verzoek onverwijld geretourneerd te worden.
4-3       Bij overtreding van het bepaald in dit artikel, houdt Waaijenberg zich het recht voor om een vergoeding te vorderen van de uit de overtreding voortvloeiende schade.

Artikel 5 Afspraken.

5-1       Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van Waaijenberg binden de laatste niet, voor zover ze door Waaijenberg niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

 

Artikel 6 Wijziging van de opdracht.

6-1       Wijzigingen in de oorspronkelijke order van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht volgens de op dat moment bij Waaijenberg gebruikelijke tarieven.
6-2       Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Waaijenberg ter kennis zijn gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.
6-3       Wijzigingen aangebracht, kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd door Waaijenberg buiten zijn verantwoordelijkheid worden overschreden.

Artikel 7 Prijzen.

7-1       De aangeboden en overeengekomen prijzen zijn exclusief omzetbelasting en worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen.
7-2       Indien na het tijdstip van de opdracht door de overheid of vakorganisatie wijzigingen worden aangebracht in de lonen, arbeidsvoorwaarden, of sociale bepalingen, heeft elk van de partijen het recht algehele verrekening te verlangen. Onvoorziene tussentijdse wijzigingen in de materiaalprijzen zullen worden verrekend.

Artikel 8 Leveringstermijnen.

8-1       De overeengekomen leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient de opdrachtgever Waaijenberg schriftelijk ingebreke te stellen. De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor Waaijenberg zijn de werkzaamheden ter hand te nemen.
8-2       Wanneer bestelde goederen na het verstrijken van de leveringstermijn niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen.

 

Artikel 9 Oplevering.

9-1       Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd op het tijdstip waarop Waaijenberg dit de opdrachtgever schriftelijk/mondeling heeft medegedeeld.
9-2       Indien een bepaalde datum van oplevering is overeengekomen, wordt deze automatisch verlengd, indien stagnatie optreedt welke Waaijenberg niet kan worden aangerekend, zoals onwerkbaar weer, staking, uitsluiting, oorlog, oorlogsgevaar of andere bijzondere omstandigheden zoals in artikel “Overmacht” geregeld.

 

Artikel 10 Emballage.

10-1     Indien noodzakelijk wordt emballage tegen kostprijs berekend en niet teruggenomen. De noodzakelijkheid voor het gebruik van emballage is ter beoordeling van Waaijenberg.

Artikel 11 Vervoer.

11-1     De verzending geschiedt op de wijze als door Waaijenberg aangegeven. Wenst de opdrachtgever een zending anders te ontvangen, zoals o.a. door snel- of expressenverzending, dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor zijn rekening.

Artikel 12 Gedeeltelijke levering.

12-1     Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van goederen van een samengestelde order, kan worden gefactureerd; in een dergelijk geval moet betaling plaatshebben overeenkomstig het bepaalde in artikel “Betaling”.

Artikel 13 Meer- en minderwerk.

13-1     Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen. Meer- en minderwerk voor of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden mondeling of schriftelijk opgedragen, komt voor verrekening in aanmerking.
13-2     Door Waaijenberg te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten zijn schuld, kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

 

Artikel 14 Uitbesteding van werk aan derden.

14-1     Opdrachtgever machtigt Waaijenberg om de opdracht door een door hem aan te wijzen derde, op een door hem gewenst tijdstip te laten uitvoeren.

Artikel 15 Aansprakelijkheid.

15-1     Waaijenberg is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van :

  1.      Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;
  2.      Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld;
  3.       Nalatigheden van de opdrachtgever in het onderhoud van de geleverde zaken;
  4.      Beschadigingen aan de geleverde zaken ten gevolge van mechanische en chemische dan wel biologische invloeden van buitenaf, houtaantastende schimmels, houtaantastend ongedierte en dergelijke;
  5.      Normale slijtage aan de geleverde zaken ten gevolge van dagelijks gebruik;
  6.       Buitengewone luchtvochtigheidcondities in de ruimte waarin de geleverde zaken zijn aangebracht en/of geleverd;
  7.      Verkleuring van de geleverde zaken ten gevolge van de inwerking van licht;
  8.      Enige andere van buiten afkomende oorzaak.

15-2     Waaijenberg is aansprakelijk, voor zover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken materiaal en materieel, alsmede aan het werk en/of eigendommen van de opdrachtgever en/of derden, voor zover ontstaan door schuld van Waaijenberg of van hen, die door Waaijenberg te werk zijn gesteld op de aan hem opgedragen werk(en).
15-3     Waaijenberg zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijfs- en/of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld.
15-4     Zodra materialen, onderdelen of gereedschappen, die voor uitvoering van de opdracht benodigd zijn, op het werk zijn aangevoerd draagt de opdrachtgever de aansprakelijkheid voor alle risico`s en schaden, van welke aard ook, die kunnen ontstaan aan de materialen, installaties, onderdelen of gereedschappen, zoals ontvreemding, brand, waterschade of beschadiging, zulks onverminderd de bevoegdheid van de opdrachtgever aan te tonen dat deze het gevolg is van nalatigheid aan de zijde van Waaijenberg.

 

Artikel 16         Reclame.

16-1     Opdrachtgever is verplicht terstond na de (op)levering van het werk c.q. de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Waaijenberg terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van de levering c.q. oplevering Waaijenberg wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd of opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.
16-2     Waaijenberg dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.
16-3     Indien de reclame naar het oordeel van Waaijenberg juist is, zal Waaijenberg hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de faktuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij de geleverde goederen gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand.

Artikel 17         Afwijkingen materiaal/andere grondstoffen.

17-1     Geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, hardheid, dikte enz., geven geen reden tot afkeuring. Bij de beoordeling of een levering buiten de toelaatbare grenzen afwijkt, moet een gemiddelde uit de levering worden genomen; er kan dus niet op enkele exemplaren worden afgekeurd.
17-2     Ondergeschikte veranderingen (b.v. kleine modelveranderingen) van of aan door Waaijenberg  geleverde artikelen, geven geen reden tot afkeuring.

Artikel 18         Overmacht.

18-1     Buitengewone omstandigheden, zoals o.a. stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmeringen in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar Waaijenberg of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van Waaijenberg, ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Waaijenberg, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor Waaijenberg overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot leveren c.q. uitvoering van werk, zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.
18-2     Waaijenberg is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling om of de koopovereenkomst c.q. overeenkomst tot uitvoering van werk te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan, waarbij de opdrachtgever verplicht is de eventuele geleverde prestaties te betalen.

 

Artikel 19         Garantie.

19-1     Gedurende een nader overeengekomen periode na levering verleend Waaijenberg aan de opdrachtgever garantie voor materiaal- en fabricagefouten, welke bij normaal gebruik ontstaan. Waaijenberg zijn garantie geldt niet, indien de fouten het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik of van andere oorzaken dan van materiaal- en fabricagefouten, indien hij na overleg met de opdrachtgever gebruikt materiaal of gebruikte materialen leveren.

 

Artikel 20         Annuleren.

20-1     Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en/of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door Waaijenberg reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten aan te nemen en te betalen en is hij overigens jegens Waaijenberg gehouden tot een volledige vergoeding van het reeds gepresteerde. Opdrachtgever zal eveneens aan Waaijenberg als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht Waaijenberg te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en/of weigering van de goederen.
20-2     Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt Waaijenberg zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 20         Eigendomsvoorbehoud.

21-1     Zolang Waaijenberg geen volledige betaling inzake een overeenkomst van partijen met betrekking tot de uitvoering van werk of van de koop/verkoop (inclusief eventuele schade, kosten en rente daaronder begrepen) heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, eigendom van Waaijenberg.
21-2     Waaijenberg heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surseance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op de goederen wordt gelegd.
21-3     Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

 

Artikel 22         Wanprestatie en ontbinding.

22-1     Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds ingebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal Waaijenberg ingeval van wanprestatie het recht hebben de gesloten overeenkomst op te schorten, deze geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te verklaren, zulks te zijner keuze.
22-2     De in lid 1 van dit artikel vermelde rechten heeft Waaijenberg eveneens, indien de opdrachtgever in staat van faillissement mocht worden verklaard of zijn faillissement wordt aangevraagd, indien hij surseance van betaling heeft aangevraagd of heeft verkregen, zijn onroerende goederen in beslag zijn genomen, zijn bedrijf in liquidatie is getreden of door een derde c.q. derden is of wordt overgenomen, of indien hij het voornemen heeft Nederland metterwoon te verlaten. In al deze gevallen zullen alle vorderingen, die Waaijenberg op de opdrachtgever heeft, terstond opeisbaar zijn.

Artikel 23         Retentierecht.

23-1     Wanneer Waaijenberg goederen van de opdrachtgever onder zich heeft, is hij gerechtigd deze goederen onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die hij besteed heeft aan de uitvoering van de opdracht, tenzij de opdrachtgever voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld. Waaijenberg heeft dit retentierecht eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de opdrachtgever nog betalingen verschuldigd is.

Artikel 24         Aanbetaling.

24-1     Waaijenberg is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal 25% te vragen. Indien door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming gelegen aan de zijde van Waaijenberg de overeenkomst wordt ontbonden heeft de koper het recht op terugbetaling van de gedane aanbetaling, benevens schadevergoeding, zoals verder in deze voorwaarden geregeld, waarvan in ieder geval de wettelijke rente over het door hem vooruitbetaalde bedrag deel uitmaakt.

 

Artikel 25         Betaling.

25-1     Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na indiening van de nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij bestellingen via de website dient de volledige overeengekomen prijs bij vooruitbetaling te worden gedaan, tenzij de wederpartij consument is. De gevraagde vooruitbetaling bedraagt voor consumenten maximaal 50% van de overeengekomen prijs.
25-2     Waaijenberg is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad 1,25 % per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van de facturen.
25-3     Waaijenberg is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke , door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.

Artikel 26         Overeenkomst op afstand.

26-1     Onder overeenkomst op afstand wordt verstaan: de overeenkomst tussen Waaijenberg en de consument, die tot stand gekomen is door uitsluitend gebruik van één of meer technieken voor communicatie op afstand, en zonder dat daarbij persoonlijk contact is tussen Waaijenberg en de consument.
26-2     De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden.
26-3     De in lid 2 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

a) als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Waaijenberg mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.

b) als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

26-4     het in het tweede lid bedoelde herroepingsrecht is uitgesloten voor volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.
26-5     De consument oefent zijn herroepingsrecht uit door binnen de bedenktijd het modelformulier voor herroeping aan Waaijenberg te sturen, of op andere ondubbelzinnige wijze aan de gebruiker te verklaren. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) Waaijenberg. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Waaijenberg verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Waaijenberg is gerechtigd bij herroeping de waardevermindering van het product bij de consument in rekening te brengen, indien de consument onzorgvuldig met het product is omgegaan, of de waardevermindering voortvloeit uit gebruik van het product dat verder gaat dan een inspectie op aard, kenmerken en werking van het product.
26-6     Waaijenberg is bij koop op afstand gerechtigd (gedeeltelijke) vooruitbetaling te vragen. Bij bestellingen via de website waarbij de wederpartij een consument is, bedraagt de vooruitbetaling maximaal 50% van de overeengekomen prijs.

Artikel 27         Toepasselijk recht.

27-1     Op alle door Waaijenberg gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; deze overeenkomsten en/of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht.

Artikel 28         Geschillen.

28-1     Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen op enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van Waaijenberg, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover deze daartoe wettelijk bevoegd is.

Bijlage: modelformulier herroepingsrecht koop op afstand

 

 

Modelformulier voor herroeping

 

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

 

-        Aan:           [ naam ondernemer]

[ geografisch adres ondernemer]

[ faxnummer ondernemer, indien beschikbaar]

[ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer]

 

-        Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*

de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,

herroep/herroepen*

-        Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

-        [Naam consumenten(en)]

-        [Adres consument(en)]

-        [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) 

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.